[1]
M. E. C. /Turkey, “Byzantine Influence on the Village Otkhta Monastic Church in Tao-Klarjeti”, journal, vol. 1, no. 1, May 2022.